1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України наведений нижче текст є публічним договором-офертою (далі Договір) між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А1 СЕКЬЮРIТI IНТЕРНЕШНЛ» , (Далі Власник) яке діє через сайт, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.a1-security.com/services/ та Користувачами такого сайту (далі Користувач) про надання інформаційно-консультаційних послуг, з метою інформування про послуги, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту https://my.a1-security.com.

1.2. Всі користувачі Веб-сайту https://my.a1-security.com можуть отримати доступ до Договору (оферти) в будь-який момент, натиснувши на посилання «Публічна оферта» на Веб-сайті.

1.3. Цим Договором Сторони підтверджують досягнення повної згоди між ними щодо правил, термінів, обмежень та інших умов співпраці, викладених в даному Договорі.

1.4. Даний договір з моменту його укладення припиняє гарантії, пакти і будь-які інші домовленості (в письмовій та усній формі) між Сторонами і має обов'язкову силу для Сторін.

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (реєстрації на Веб-сайті), Користувач підтверджує наступне:

- Він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

- Станом на день замовлення йому виповнилось повних 18 років;

- Надана Власнику інформація під час замовлення послуг є правильною та актуальною;

- Користувач сайту дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.

1.6. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаного Сторонами в паперовій формі.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ.

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Особистий кабінет» – інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною Веб-сайту, за допомогою якої Користувач має можливість замовити Послуги, змінити умови надання Послуг, оплатити Послуги в порядку, передбаченому правилами надання відповідної послуги. В особистому кабінеті зберігається інформація про користувача, про замовлені послуги та його електронні документи.

«Веб-сайт» - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://my.a1-security.com, а також всі піддомени, які відносяться до даної адреси та використовуються Власником на праві власності.

«Власник» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А1 СЕКЬЮРIТI IНТЕРНЕШНЛ» ідентифікаційний код 42284668, яке сприяє Користувачу та Виконавцю в замовленні Користувачем Послуг Виконавця, та надає відповідні консультаційні послуги щодо специфіки, форми, ціни, умов надання відповідної послуги.

«Користувач сайту» - будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка має намір отримати інформаційно-консультаційні послуги щодо специфіки, форми, ціни, умов надання відповідної послуги, яка розміщена на Веб-сайті та надається Виконавцем, та фактичне замовлення такою фізичною особою відповідної послуги. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи.

«Послуги» - перелік дій, які вчиняються Виконавцем за рахунок Користувача з переліку послуг, які доступні до замовлення Користувачем в Особистому кабінеті.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов даного Договору.

«Платіжна система» – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Власником та/або Виконавцем забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжної картки Користувача за Послуги.

«Сторона» - Користувач або Власник або Виконавець.

«Виконавець» - суб’єкт господарювання з яким Власник має договірні відносини щодо співпраці, та який надає послуги, які розміщені на Веб-сайті Власника.

«Верифікація» – перевірка Власником особи Користувача та документів, наданих Користувачем з метою активації функціональних можливостей Особистого кабінету користувача, шляхом направлення Користувачу засобами мобільного зв'язку повідомлення (далі SMS повідомлення), з одноразовим цифровим паролем, та надання можливості укладення Користувачем договорів надання Послуг із Виконавцями.

«Генератор Одноразових цифрових паролів» - програмне забезпечення, призначене для створення одноразових цифрових паролів, установлене на сервері Власника, та використовується Власником при верифікації Користувача Веб-сайту.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. За цим договором Власник зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги з метою інформування Користувачів сайту про послуги, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту, а також сприяти всім Користувачам Веб-сайту у замовленні відповідних послух шляхами визначеними в п. 3.2. даного Договору.

3.2. Власник сприяє всім користувачам, які виявили бажання замовити представлені на Веб-сайті Послуги шляхом:

3.2.1. Надання Користувачу доступу до Особистого кабінету;

3.2.2. Верифікація Користувача з метою встановлення його особистості;

3.2.3. Ознайомлення Користувача із переліком Послуг, які надаються відповідними Виконавцями;

3.2.4. Надання доступу до здійснення замовлення Користувачем однієї або декількох Послуг, які надаються відповідними Виконавцями, та відображені у відповідному розділі Веб-сайту;

3.2.5. Зміни порядку надання Послуг;

3.2.6. Сприяння у здійсненні оплати Користувачем замовлених Послуг;

3.2.7. Зміни умов надання Послуг;

3.2.8. Звернення до служби підтримки відповідного Виконавця з метою отримання консультацій стосовно Послуг, які надаються таким Виконавцем.

3.3. Власник підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору.

3.4. Діяльність Власника направлена лише на надання інформаційно-консультаційних послуг щодо відображених на Веб-сайті Послуг та не передбачає надання таких послуг або виконання інших завдань Користувачів Веб-сайту.

3.5. Інформація про Послуги, яка відображена на Веб-сайті Власника може містити неповні відомості, точна інформація може бути отримана Користувачем Веб-сайту шляхом уточнення умов у відповідного менеджера Власника за телефонами, вказаними у відповідному розділі Веб-сайту.

4. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ.

4.1. Для отримання доступу до особистого кабінету Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації шляхом внесення реєстраційних даних в реєстраційну форму, розміщену на веб-сайті Власника.

4.2. Датою початку надання доступу до особистого кабінету Користувача є дата вчинення Користувачем верифікації (активація функціональних можливостей Особистого кабінету).

4.3. Верифікація користувача проводиться шляхом відправки на вказаний ним у реєстраційній формі мобільний номер, повідомлення з одноразовим цифровим паролем, створеним генератором одноразових цифрових паролів.

4.4. Зазначення користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Власником від надання такому користувачу статусу зареєстрованого користувача та доступу до особистого кабінету.

4.5. Власник залишає за собою право виправити внесені дані під час реєстрації користувача згідно із інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або документах, наданих Користувачем.

4.6. Доступ до особистого кабінету надається за принципом “як є” («as is»). Власник не гарантує, що надання доступу до користування особистим кабінетом буде відповідати цілям та очікуванням користувача або будь-яких інших осіб.

5. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧЕМ.

5.1. Замовлення Послуг, інформація про які розміщена на Веб-сайті Власника здійснюється шляхом приймання (укладання) умов відповідного договору з Виконавцем таких послуг.

5.2. Визначені в п. 5.1. даного договору договори розміщені у відповідному розділі Веб-сайту, та відображаються Користувачу безпосередньо під час здійснення замовлення відповідної Послуги.

5.3. Для підписання вказаних договорів, Власник Веб-сайту, має право провести додаткову верифікацію Користувача шляхом визначеним п. 5.4., 5.5., 5.6. даного Договору.

5.4. Додаткова верифікація Користувача (як фізичної особи) здійснюється шляхом завантаження в створений Особистий кабінет кольорової сканованої копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та, відповідно до законодавства України, може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов`язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

5.5. Додаткова верифікації Користувача (як юридичної особи), здійснюється шляхом завантаження в створений Особистий кабінет документів, які підтверджують його повноваження на представництво відповідної Юридичної особи.

5.6. Верифікація Користувача (як власника майна, або як особу яка має право на користування таким майном) здійснюється шляхом завантаження відповідних документів які підтверджують право володіння або користування таким майном.

5.7. Вартість відповідної послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту.

5.8. Вартість та умови надання Послуг визначаються Виконавцем. Вартість послуг може змінюватися Виконавцем залежно від тарифної політики Виконавця або від комплекту Послуг замовлених Користувачем.

5.9. Приймаючи умови цього Договору Користувач надає Власнику доручення на ідентифікацію та верифікацію Користувачів, отримання від Користувачів та передання Виконавцям документів, які завантажені Користувачем відповідно до пунктів 5.4., 5.5., 5.6. цього Договору та здійснювати оплату Послуг, замовлених Користувачем за рахунок коштів, які попередньо перераховані Користувачем Власнику.

5.10. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

5.10.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (рахунок вказаний у відповідному договорі між Користувачем та Виконавцем);

5.10.2. перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи LiqPay;

5.10.3. перерахування грошових коштів банківською карткою: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro;

5.10.4. списання коштів з рахунку Користувача в особистому кабінеті.

5.11. Поповнення рахунку в особистому кабінеті Користувача здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Власника.

5.12. Моментом укладення Договору на надання послуг є момент акцепту Користувачем відповідного договору на надання Послуг.

5.13. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору на надання Послуг Виконавцем.

5.14. Користувач акцептуючи умови відповідного договору на надання відповідних Послуг Виконавцем приймає на себе зобов'язання оплати вартість таких Послуг.

5.15. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Виконавець залишає за собою право призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.16. Послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати. До моменту отримання оплати, у визначений даним договором спосіб, Виконавець не має ніяких зобов’язань перед Користувачем щодо замовлених Користувачем Послуг.

5.17. Виконавець/Власник не несуть відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКА.

6.1. Власник зобов’язаний:

6.1.1. Надати Користувачу інформацію про послуги, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту;

6.1.2. Надати доступ Користувачу до особистого кабінету, у випадку вчинення останнім дій щодо реєстрації та верифікації відповідно до умов даного Договору.

6.1.3. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією щодо Послуг, які надаються Виконавцями.

6.1.4. Здійснювати захист інформації щодо наданих Користувачем персональних даних та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

6.1.5. Здійснювати консультаційну та технічну підтримку користувача.

6.1.6. Розміщувати на Веб-сайті актуальну інформацію про Послуги та їхню вартість;

6.1.7. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цим Договором;

6.2. Власник має право:

6.2.1. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір у випадку порушення Користувачем умов цього Договору;

6.2.2. Припинити або частково обмежити доступ Користувачу до Особистого кабінету, його окремих частин або функціональних можливостей у разі порушення ним положень цього Договору. Власник не несе відповідальність за можливі наслідки такого припинення або обмеження доступу користувача у разі невиконання ним умов цього Договору.

6.2.3. Запитувати у користувача необхідну інформацію для здійснення підтримки особистого кабінету та сприяння укладанню Договорів про надання Виконавцем послуг.

6.2.4. Самостійно змінювати та/або покращувати інтерфейс та/або систему Веб-сайту та/або особистого кабінету.

6.2.5. Здійснювати списання коштів з рахунку Користувача в особистому кабінеті в рахунок оплати за надані Виконавцем Користувачеві Послуги.

6.2.6. Власник має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови цього Договору. У разі зміни Власником умов цього Договору, зміни набирають чинності з моменту розміщення Договору в новій редакції в мережі Інтернет за адресою Веб- сайту https://my.a1-security.com.

7. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

7.1. Користувач зобов’язаний:

7.1.1. Використовувати особистий кабінет відповідно до вимог цього Договору;

7.1.2. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки з Виконавцем та/або Власником;

7.1.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи через Особистий кабінет. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це Власника електронною поштою та/або телефоном не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр;

7.1.4. Надати Власнику достовірну інформацію, необхідну для належного виконання даного Договору;

7.1.5. Ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на Веб-сайті Власника;

7.1.6. Добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства;

7.1.7. Виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

7.2. Користувач має право:

7.2.1. Використовувати особистий кабінет та/або Веб-сайт відповідно до умов даного Договору;

7.2.2. Звертатися до Власника за консультаційною та технічною підтримкою;

7.2.3. Здійснювати через особистий кабінет замовлення послуг у Виконавця;

7.2.4. Укладати через особистий кабінет договори про надання послуг з Виконавцями;

7.2.5. Вимагати від Власника виконання умов цього Договору;

7.2.6. Вимагати від Власника надання всієї необхідної інформації відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;

7.2.7. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Користувач, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

8.3. Користувач самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Власником своїх зобов’язань перед Користувачем.

8.4. Власник не несе відповідальності за способи і результати використання Користувачем інформації, отриманої в ході перегляду Веб-сайту Власника.

8.5. Власник не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Веб-сайті Власника або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Веб-сайту.

8.6. Власник не несе відповідальності, якщо очікування Користувача про наповнення Веб-сайту та/або Послуги виявилися не виправдані.

8.7. Власник не надає гарантій безперебійної роботи Веб-сайту і дотримання будь-яких термінів відновлення працездатності Веб-сайту в разі перерв у роботі з причин збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.8. Сторони несуть іншу відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю) та інше.

9.2. У випадку настання обставин визначених п. 9.1. даного Договору, виконання зобов'язань за цим договором відкладається на час дії таких обставин непереборної сили та їх наслідків.

9.3. На час дії обставин визначених п. 9.1. даного Договору сторони не мають взаємних претензій один до одного і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

9.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

10.1. При акцепті даної оферти Користувач надає свою згоду на збір і обробку його персональних даних, відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Користувача обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Дані, які надає Користувач під час реєстрації особистого кабінету на Веб-сайті Власника будуть використовуватися для: обробки інформації, отримання інформації про Користувача, надання додаткової інформації про Послуги Користувачу, аналізу ринкових побажань з метою оптимізації асортименту послуг, відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, за допомогою мобільного зв'язку) рекламних пропозицій, інформації про акції, спеціальні пропозиції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Власника або його партнерів, в інших комерційних цілях.

10.3. Власником персональних даних є ___________________________________________.

10.4. Власник гарантує конфіденційність і захист персональних даних Користувачів.

10.5. Користувач дає право Власнику здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: включати персональні дані до бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності).

10.6. Власник зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані третій стороні (крім передачі даних комерційним партнерам, особам, уповноваженим Власником на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, в тому числі операторам мобільного зв'язку, службам поштового зв'язку або контакт-центрам, рекламним агентствам, а також на запит компетентних органів державної влади у встановлених законом порядку).

10.7. Доступ до персональних даних Користувача мають тільки особи, які безпосередньо обслуговують особистий кабінет Користувача.

10.8. Власник зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Користувачів; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Користувачів третіми особами; виключити доступ до персональних даних Користувачів, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання обслуговування особистого кабінету Користувачів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.9. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації за допомогою повідомлення на електронну пошту, вказану у розділі «Контакти» або в іншому місці на Веб-сайті Власника.

10.10. Користувач має право запросити інформацію про те, обробляються чи його дані Власником. Власник надає таку відповідь протягом 30 календарних днів.

10.11. Персональні данні, зібрані відповідно до даного договору, видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

10.12. Користувач має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються Власником.

10.13. Вимога про видалення або доступ до особистих даних має бути вчинена Користувачем шляхом направлення листа на електронну пошту, вказану у розділі «Контакти» або в іншому місці на Веб-сайті Власника, або шляхом направлення листа за місцезнаходженням Власника.

10.14. Власник вправі здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем, попередньо повідомивши Користувача про такий запис. При цьому Власник зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов даної оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Прийняття Користувачем умов даної оферти здійснюється шляхом реєстрації Користувача на Веб-сайті Власника та верифікації в порядку передбаченим даним Договором.

11.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України

11.3. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Користувач зобов'язується сумлінно їх виконувати.

11.4. Усі спори та розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Користувача.

11.5. Власник після отримання від Користувача заяви (претензії), зобов'язаний протягом одного календарного місяця задовольнити заявлені вимоги чи направити Користувачу мотивовану відмову.

11.6. В разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Користувач має право звернутися до суду за місцем знаходження Власника.

11.7. Використання ресурсу Веб-сайту Власника для попереднього перегляду Послуг, а також для здійснення замовлення таких послуг для Користувача є безкоштовним.

11.8. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в даному договорі та/або зазначеними у відповідному розділі Веб-сайту Власника.

11.9. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Веб-сайті є власністю Власника. Користувачу забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для реалізації прав, передбачених цим Договором.

11.10. Веб-сайт Власника і надані сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Власника має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів або без такого.

11.11. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.12. Всі питання, неврегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА.